Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenia w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zgkiuw.zagorow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- niewystarczający kontrast koloru czcionki dla tła,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

- brak opisów zdjęć

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standrdowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje Zwrotne i Dane Kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Karolina Parus, email: zgk_umg@zagorow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2748 128. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek: Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 62-410 Zagórów                             

Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o.o. jest budynkiem parterowym, który posiada dwa wejścia .

Wejście główne zlokalizowane w centralnej części budynku, które jest przeznaczone dla interesantów Spółki oraz wejście socjalne przeznaczone dla pracowników Spółki . Na terenie Spółki znajduje się parking przeznaczony dla interesantów oraz pracowników . Miejsca parkingowe znajdują się w bliskiej odległości od wejścia głównego budynku.

Przed wejściem głównym znajdują się schody składające się z jednego stopnia oraz spocznika . Pracownicy Spółki mają obowiązek wyjścia na zewnątrz budynku  w celu obsługi osoby niepełnosprawnej. W budynku nie ma oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących. Spółka nie posiada pętli indukcyjnej. Do budynku Spółki można wejść z psem przewodnikiem . Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby głuchonieme i niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw w siedzibie Spółki.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: zgk_umg@zagorow.pl

telefonicznie pod numerem: 63 274 81 28

drogą pocztową na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 62-410 Zagórów.

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - pobierz